Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.1 Informatie over ons en de website: De website FirstEnergyGum.com biedt je toegang tot interactieve online websites, toepassingen en services. De website wordt beheerd door FIRST Energy International Holding B.V., gevestigd te Den Ilp, Nederland (hierna “wij”, “ons”, “onze” of “FIRST” genoemd). In deze algemene voorwaarden zijn de regels gedefinieerd die van toepassing zijn op de website, de bijbehorende inhoud en de services waartoe wij toegang bieden of die wij voor gebruikers beschikbaar stellen via onze service (hierna "je", "jouw" of “gebruiker” genoemd). Je dient deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen, aangezien hierin onder andere de beperkingen van onze aansprakelijkheid staan uitgelegd en de overeenkomst tussen jou en ons wordt gedefinieerd. Indien je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dien je de website, inhoud of services niet te gebruiken.

1.2 Aanvaarding van de voorwaarden: Wanneer je Firstenergygum.com gebruikt of naar een service of inhoud navigeert, ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Daarnaast zijn bepaalde aanvullende regels specifiek van toepassing op individuele services, zoals het Privacy beleid. Deze regels worden op de website gepubliceerd en worden beschouwd als integraal onderdeel van de algemene voorwaarden (samen met eventuele andere plannen, bijlagen of stukken die hiervan deel uitmaken door verwijzingen en koppelingen in deze algemene voorwaarden, die hierin gezamenlijk "voorwaarden" worden genoemd).

1.3 Wijzigingen van onze voorwaarden: Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen. Je wordt tijdig geïnformeerd over dergelijke wijzigingen en wij gaan ervan uit dat je deze wijzigingen hebt geaccepteerd indien wij binnen redelijke termijn geen schriftelijk bezwaar ontvangen, of als je de website, services of inhoud gebruikt na publicatie van onze gewijzigde voorwaarden. Je dient daarom van regelmatig de actuele voorwaarden op de website te bekijken, aangezien deze voor jou bindend zijn.

1.4 Verbetering van de website: Wij moedigen je aan om ons feedback te geven over de kwaliteit en om jouw voorkeuren voor de website, services en inhoud kenbaar te maken. Neem contact met ons op, indien je een klacht hebt of als je merkt dat deze voorwaarden worden geschonden door een gebruiker of een andere derde. Dit kun je doen door ons te e-mailen op info@FirstEnergyGum.com

1.5 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: "Inhoud" betekent alle informatie, materialen en media, met name tekst, gegevens, illustraties, afbeeldingen, foto's, drukwerk, beelden, software, geluiden, muziek, opnamen, video's en andere bewegende en niet-bewegende beelden, alsmede materialen die wij hebben gemaakt of waaraan wij hebben meegewerkt, ongeacht of deze op of via de website worden aangeboden als stream, download, elektronische gegevens of in een andere vorm;

"Intellectueel eigendomsrecht" (IER) omvat, maar is niet beperkt tot auteursrecht, gedeponeerde ontwerpen, patenten, handelsmerken, servicemerken, merknamen, ontwerprechten (zowel gedeponeerd als niet-gedeponeerd), halfgeleiderrechten, databaserechten, handelsgeheimen, recht op vertrouwelijkheid en alle andere vergelijkbare rechten (waaronder aanvragen tot deponeren van voornoemde rechten) en alle andere vernieuwingen en uitbreidingen daarvan, overal ter wereld;

“Services” betekent diensten zoals toegang, software, tools, computerprogramma's (widgets) en inhoud die aan gebruikers beschikbaar worden gesteld via de website;

“Website” staat voor www.FirstEnergyGum.com

 1. Auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten

Inhoud en services van de website, waaronder de inhoud en services die worden aangeboden door gebruikers, dat wil zeggen alle tekst, logo's, handelsmerken, afbeeldingen, illustraties, geluiden, muziek en software (inclusief de toegangssoftware) zijn beschermd met auteursrecht, gedeponeerde ontwerpen, patenten, handelsmerken, servicemerken, merknamen, ontwerprechten, halfgeleiderrechten, databaserechten, handelsgeheimen, recht op vertrouwelijkheid en andere vergelijkbare rechten (“intellectuele eigendomsrechten”). Alle intellectuele eigendomsrechten die berusten op de website en de inhoud of services zijn ons eigendom of zijn aan ons in licentie verleend. Alle rechten blijven ons eigendom, of als de rechten zijn verleend door een derde, blijven deze rechten het eigendom van deze derde. Zelfs indien een dergelijk handelsmerk, dergelijke naam en dergelijk logo niet expliciet zijn geïdentificeerd als juridisch beschermd of gedeponeerd, betekent dit niet dat wij afstand doen van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten voor een dergelijk handelsmerk, dergelijke naam of dergelijk logo. Het is niet toegestaan om inhoud, materialen of delen daarvan te reproduceren, kopiëren, posten, opnieuw te publiceren, uit te zenden, op te nemen, te verzenden of bewerken zonder onze nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, noch is het toegestaan om handelingen uit te voeren of proberen uit te voeren waardoor onze intellectuele eigendomsrechten worden geschonden of de intellectuele eigendomsrechten van een derde of die een derde aan ons in licentie heeft verleend. Hetzelfde geldt voor ideeën en concepten waarop de website, inhoud of services zijn gebaseerd, ook als deze niet zijn beschermd door wetten over intellectueel eigendom.

Om de inhoud, services of delen daarvan te kopiëren moet expliciet en schriftelijk door ons toestemming worden gegeven en de gebruiker moet deze kopieën als volgt duidelijk aangeven met ons teken voor auteursrecht:

©FIRST Energy Gum

 1. Gebruikersregistratie

3.1 Registratie en account: Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde functies van de services, zoals de nieuwsbrief, moet je je registreren als gebruiker. Dit kan door ons registratieformulier in te vullen. Je kunt zich alleen registreren als je (a) 16 jaar of ouder bent; (b) onze voorwaarden hebt geaccepteerd; (c) volledige en correcte informatie aan ons hebt verstrekt voor de registratie; en (d) van ons per e-mail een registratiebevestiging hebt ontvangen met hierin jouw gebruikersnaam en wachtwoord voor de website (het "account"). Het account is persoonlijk en per persoon mag je op de website slechts één account registreren.

Wij behouden ons het recht voor om geheel naar eigen inzicht bepaalde inhoud of services wel of niet toegankelijk te maken voor bepaalde gebruikers, bijvoorbeeld door verschillende toegangsniveaus in te stellen waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen bepaalde groepen gebruikers.

3.2 Gebruikersnaam en wachtwoord: Wanneer je je bij ons registreert, garandeer je dat de opgegeven informatie voor jouw account (en eventuele andere verstrekte informatie) volledig, waarheidsgetrouw, correct en op geen enkele wijze misleidend is. Je bent ervoor verantwoordelijk ons te informeren over eventuele wijzigingen, zodat de informatie actueel blijft.

U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord altijd veilig bewaren. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account, ongeacht of u hiertoe stilzwijgend of nadrukkelijk opdracht hebt gegeven of niet. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventueel onbevoegd gebruik van uw account. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die wij of een andere gebruiker of bezoeker van de website hebben geleden als gevolg van het gebruik van uw account door derden. U mag geen account gebruiken dat aan iemand anders toebehoort. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw verzuim om deze verplichtingen na te leven. We wijzigen uw gebruikersnaam niet zonder met u te overleggen.

Uw gebruikersnaam wordt mogelijk weergegeven op de website (bijvoorbeeld bij uw feedback, reacties of inhoud).

 1. Rechten en plichten van gebruikers

4.1 Uw rechten voor “persoonlijk gebruik”: Wij geven jou en andere gebruikers het recht op toegang tot de website en gebruik van de services en inhoud zoals deze beschikbaar worden gesteld. Het is toegestaan om voor privégebruik inhoud te downloaden of kopiëren en services te gebruiken op de website. Deze mag je voor niet-commerciële doeleinden weergeven, kopiëren en delen (hierna "persoonlijk gebruik" genoemd). Ander dan persoonlijk gebruik van de inhoud of services is streng verboden. Dit verbod omvat, maar is niet beperkt tot, gebruik voor commerciële belangen, producten, activiteiten of diensten van jezelf of derden.

4.2 Uw plichten: Je gaat akkoord met de volgende plichten ten aanzien van de website, inhoud en services:

(i) Je mag op geen enkele wijze (delen van) de website, inhoud of service kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, openbaar weergeven, vertalen, aanbieden, verzenden, uploaden of distribueren (met inbegrip van "mirroring") naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan in deze voorwaarden of met ons schriftelijk is overeengekomen;

(ii) Je mag de inhoud of services niet gebruiken voor commerciële doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot de verkoop van toegang tot de website, services of inhoud, tenzij dit nadrukkelijk staat vermeld in deze voorwaarden of met ons schriftelijk is overeengekomen;

(iii) Je mag (delen van) de inhoud of services niet wijzigen of aanpassen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien wij toestemming geven voor een dergelijke aanpassing, erkent en accepteer je middels de aanvraag tot de aanpassing dat wij onherroepelijke, wereldwijde, permanente, niet-exclusieve, overdraagbare, kosteloze en onbeperkte rechten verkrijgen voor het gebruik van (een deel van de) eventuele aanpassingen en alle materialen. Hierbij is niet van belang of deze aanpassing is gemaakt door jou of door aan jou gelieerde ondernemingen, medewerkers, sublicentiehouders, contractanten of enige andere personen of entiteiten. De kosteloos verkregen rechten gelden voor zowel huidige als nog onbekende gebruiksmogelijkheden op het moment dat de aanpassing wordt gemaakt;

(iv) Je mag de software op de website niet aanpassen, decompileren, hierop reverse engineering toepassen, uit elkaar halen of hiervan afgeleide producten maken;

(v) Het is niet toegestaan de website, of een deel daarvan, te beschadigen, de toegang te belemmeren, uit te schakelen, te verstoren of hiertoe een poging hiertoe te ondernemen. Het is tevens niet toegestaan de beveiliging van de website te omzeilen om inhoud of services te verkrijgen via andere middelen dan degene die op de website worden aangeboden of hiertoe een poging te ondernemen;

(vi) Het is niet toegestaan om uitlatingen te doen die op enigerlei wijze schadelijk (kunnen) zijn voor (de goede naam van) ons, voor aan ons gelieerde ondernemingen en onze of hun merken, bedrijven of activiteiten. In het bijzonder is het verboden om inhoud te gebruiken in relatie tot: (a) illegale producten, inhoud, services of materialen; (b) producten, inhoud services of materialen met betrekking tot onzedelijkheid, pornografie of vergelijkbare 18+ materialen; (c) verslag van ongelukken, aanvallen, rampen of rellen; en/of (d) concurrerende producten;

(vii) Je mag de website, inhoud of services niet gebruiken voor onwettige doeleinden of voor het koppelen naar of publiceren, uitgeven of tonen van onwettige materialen (zoals, maar niet beperkt tot, illegaal gekopieerde software of materialen die aanstootgevend, bedreigend, kwaadaardig, misleidend, schadelijk, grof, lasterlijk, intimiderend of discriminerend zijn jegens religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap) of materialen waarmee de rechten van ons en/of een derde worden geschonden (waaronder, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten), waarmee criminele activiteiten worden gestimuleerd of mogelijk worden gemaakt, of die een virus, trojan horse of andere schadelijke code of scripts bevatten.

(viii) Bij het gebruik van de website, inhoud en services moeten alle geldende wet- en regelgeving nageleefd worden en ga je ermee akkoord dat je de rechten van ons, onze gelieerde ondernemingen en andere gebruikers of derden niet te schendt.

(ix) Je moet een mogelijk van toepassing op de website, inhoud of services zijnde limiet aan het gegevensvolume te respecteren en na te leven

4.3 Geen reclame: Het is niet toegestaan de website, inhoud of services te gebruiken voor reclame voor of het tonen van informatie over commerciële activiteiten, services of producten, tenzij dit nadrukkelijk staat vermeld in deze voorwaarden of schriftelijk met ons is overeengekomen.

4.4 Overdracht: Deze voorwaarden en eventuele verleende rechten en licenties zijn niet overdraagbaar aan derden zonder onze nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien je rechten of plichten overdraagt aan derden, zorgt, verklaart en garandeer je dat: (i) eventuele overdrachten van rechten of plichten niet in strijd of onverenigbaar zijn met onderdelen van deze voorwaarden; en (ii) elke plicht jegens ons op correcte wijze wordt overgedragen en door elke verkrijgende derde volledig wordt nageleefd. Overdracht vrijwaart je niet van jouw plichten jegens ons op grond van deze voorwaarden. Wij kunnen onze rechten of plichten naar eigen inzicht overdragen.

4.5 Wijzigingen aan de service: Wij behouden ons het uitdrukkelijke recht voor om de website, onze service of inhoud van tijd tot tijd te controleren, te herzien, te wijzigen, te verbeteren of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. Dergelijke inhoud gerelateerde en technische controles en/of eventuele onderhoudswerkzaamheden die hiermee verband houden, omvatten, maar zijn niet beperkt tot uitbreiding of wijziging van de inhoud die beschikbaar is gesteld via de website en aanpassing van de technische elementen van de services of inhoud. Hierdoor kan in het geval van een systeemstoring, onderhoud, herziening, reparatie of oorzaken waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben de toegang tot de website en de bijbehorende services of inhoud tijdelijk of permanent worden stopgezet zonder kennisgeving aan jou. Wij zijn niet aansprakelijk indien de website, inhoud of services om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn. Je bent ervan op de hoogte dat wij te allen tijde kunnen stoppen met het beschikbaar stellen van de website, de bijbehorende inhoud of services. Wij zijn niet verplicht om onderhoud of ondersteuning te bieden.

 1. Gebruikersinhoud

5.1 Wij kunnen nu of in de toekomst toestaan dat gebruikers berichten, tekst, illustraties, gegevens, bestanden, afbeeldingen, foto's, opmerkingen, geluid, muziek, video's, informatie, inhoud en/of andere materialen ("gebruikersinhoud") posten, uploaden, verzenden of op andere wijze beschikbaar stellen via onze services (gezamenlijk "overdragen" genoemd). Op grond van de rechten en licenties die je hierbij verleent, behoud je alle rechten, het eigendom en de belangen van jouw gebruikersinhoud. Wij garanderen geen vertrouwelijkheid met betrekking tot gebruikersinhoud, ook niet als deze niet via onze services wordt gepubliceerd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren en beschermen van eventuele intellectuele eigendomsrechten op jouw gebruikersinhoud en wij aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

5.2 Je erkent en accepteert dat jij verantwoordelijk bent voor de door jou verzonden gebruikersinhoud. Je verklaart en garandeert dat jij de eigenaar bent van alle intellectuele eigendomsrechten op de gebruikersinhoud en dat de gebruikersinhoud: (i) geen reclame, sponsoring of promoties bevat; (ii) niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving; (iii) geen inbreuk maakt op rechten van derden, bijvoorbeeld persoonlijke rechten (met name portretrechten), intellectuele eigendomsrechten zoals handelsmerken, patenten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten die bij wet zijn beschermd; en (iv) geen materialen bevat die onwettig zijn of die illegale of onwettige activiteiten promoten.

5.3 Door het publiceren van inhoud of informatie op de Website verklaart en garandeer je dat alle benodigde rechten, toestemmingen en licenties zijn verkregen van enige deelnemers, uitvoerders, presentators, medewerkers of andere personen die zijn betrokken bij de gebruikersinhoud of rechten, services of voorzieningen die hiermee verband houden. Je verklaart en garandeert ook dat je bevoegd bent over dergelijke rechten te beschikken, naar eigen inzicht en zover dit in deze rechten is gedefinieerd. Als leverancier garandeer je ook dat de geleverde inhoud niet beledigend, kwetsend, vernederend of racistisch is voor personen of groepen personen.

5.4 Door het publiceren van inhoud of informatie op de Website verleen je FIRST, het moederbedrijf en dochterondernemingen van FIRST en aanverwante ondernemingen, respectievelijk hun vertegenwoordigers, licentiehouders en/of rechtsopvolgers een wereldwijde, ongelimiteerde, niet-exclusieve, royalty-vrije, onherroepelijke, overdraagbare licentie voor onbepaalde tijd. Dit gebruikrecht stelt de houder in staat om de inhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren, publiceren, tonen, tentoonstellen, digitaliseren, afgeleide werken te produceren en/of op andere wijze te exploiteren voor alle doeleinden in alle media (bestaande en/of toekomstige). Deze doeleinden zijn inclusief, maar niet beperkt tot de doeleinden van FIRST, het moederbedrijf en dochterondernemingen van FIRST en aanverwante ondernemingen, respectievelijk hun vertegenwoordigers, licentiehouders en/of rechtsopvolgers. Onderdeel hiervan is in elk geval het adverteren voor en bekend maken van ons, onze producten, onze diensten en onze Website . Het gebruik van de inhoud op de in dit artikel vermelde wijze zal door ons kosteloos gebeuren. Je doet afstand van enig recht op vergoedingen, royalties of andere financiële compensatie voor het gebruik van de inhoud op de in deze alinea vermelde wijze. De persoonlijkheidsrechten (art 25 Auteurswet) blijven eigendom van de maker.

5.5 Je verleent ons het recht (maar niet de plicht) om jouw biografische informatie te gebruiken, waaronder, maar niet beperkt tot jouw naam, beeltenis, stem, biografie, verschijning en geografische locatie in verband met het uitzenden, drukken, online of ander gebruik of publicatie van inhoud op de website en anderszins in overeenstemming met bovenstaand artikel 5.4. Daarnaast geef je andere gebruikers toestemming om toegang te krijgen tot jouw gebruikersinhoud en om jouw gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, afgeleide producten te maken, openbaar te tonen, openbaar uit te voeren, over te dragen en te publiceren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, voor zover mogelijk is met de functionaliteiten van onze services en zover is toegestaan in deze voorwaarden.

5.6 Je verklaart, garandeert en komt overeen dat je geen gebruikersinhoud zult verzenden:

(i) Die op enigerlei wijze schadelijk (kan) zijn voor (de goede naam van) ons, onze gelieerde ondernemingen en onze of hun activiteiten, bedrijven of merken. U zult zich met name onthouden van het gebruik of de verzending van inhoud: (a) welke verband houden met illegale producten, inhoud, services of materialen; (b) verslag maken van ongelukken, aanvallen, rampen of rellen; en/of (c) over concurrerende producten;

(ii) Onder een valse identiteit of die onwettig, bedreigend, grof, lasterlijk, pervers, vulgair, aanstootgevend, ontheiligend of pornografisch is, waarmee privacy- of publiciteitsrechten worden geschonden, of gebruikersinhoud die anderszins verwerpelijk is of waarmee op andere wijze geldende wetten worden overtreden;

(iii) Die het plegen van strafbare feiten stimuleert of bevordert, een onrechtmatige daad jegens derden pleegt of op andere wijze in strijd is met wettelijke normen;

(iv) Die reclame is/maakt voor goederen en diensten of werving is van fondsen;

(v) Die persoonsgegevens bevat van derden, zoals berichten waarin telefoonnummers, Burgerservicenummers, rekeningnummers, adressen of referenties staan vermeld;

(vi) Die een formule, instructie of advies bevat welke schade of letsel kan veroorzaken;

(vii) Die een virus, trojan of anderszins schadelijke code of script bevat.

Bovendien wordt geen gedrag toegestaan waarmee volgens ons een andere gebruiker wordt beperkt in of weerhouden van het gebruik of genot van onze services.

5.7 Wij houden ons het recht voor om, maar niet de verplichting tot, het controleren van gebruikersinhoud. Wij behouden ons het recht voor om geheel naar eigen inzicht en ongeacht de reden, gebruikersinhoud te bewerken, te weigeren, te verwijderen of de toegang hiertoe te verhinderen.

5.8 Op schriftelijk verzoek, na verificatie van de identiteit en eventuele rechten op gebruikersinhoud, zal de digitaal gepubliceerde gebruikersinhoud verwijderd worden.

 1. Schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord om ons, onze gelieerde ondernemingen, managers, directeuren, aandeelhouders, werknemers en agenten volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aansprakelijkheden, schade, vorderingen of kosten (waaronder juridische kosten in verband met dergelijke schade) die wij hebben geleden of die het gevolg zijn van of verband houden met: (i) jouw gebruik van onze services; (ii) gebruikersinhoud die jij hebt geplaatst of die is geplaatst met jouw gebruikersnaam; (iii) een daadwerkelijke of vermoedelijke schending of overtreding door jou van deze gebruiksvoorwaarden; (iv) een daadwerkelijke of vermoedelijke schending van een afspraak of overeenkomst die je met ons hebt gesloten; of (v) jouw acties of verzuim om actie te ondernemen. Je gaat ermee akkoord volledig met ons samen te werken bij de verdediging van een eventuele aansprakelijkheid die het gevolg is van jouw verplichtingen onder deze voorwaarden.

 1. Toestemming voor nieuwsbrief

Om je op de hoogte te houden, sturen wij jou via e-mail en telefoon mogelijk onze nieuwsbrief en andere berichten met betrekking tot inhoud, services, aanbiedingen, promoties en evenementen van ons en onze gelieerde ondernemingen en partners, mits je ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Je kunt hiertegen bezwaar maken en jouw toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar: info@FirstEnergyGum.com

 1. Disclaimer en beperking van de aansprakelijkheid

8.1 Wij geven geen uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaringen of garanties ten aanzien van de correctheid, de kwaliteit, het vakmanschap, de tijdigheid (waaronder met betrekking tot levering), functionaliteit, verhandelbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van de website, services, inhoud ten aanzien van niet-inbreuk van intellectuele eigendomsrechten, andere rechten van derden of de geschiktheid van de inhoud voor een bepaald doel. Beslissingen of acties die je neemt op basis van of in verband met de informatie, inhoud of services op of via de website, zijn geheel naar eigen inzicht en op jouw eigen risico. Je moet beseffen dat acties, activiteiten en/of informatie die worden weergegeven of aangeboden op of via de website het werk zijn van getrainde en ervaren professionals en het is jouw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen en jouw gezond verstand te gebruiken bij het gebruik van de website, inhoud of services.

8.2 Je erkent en gaat akkoord met het gebruik van de website, inhoud en services op eigen risico, zoals deze beschikbaar is gesteld en dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of weglatingen in inhoud, service, enige beschikbaarheid of levering (waaronder, maar niet beperkt tot fouten of weglatingen wegens onderbreking, verwijdering, vertraagde werking, overdracht, communicatielijnen, fouten, verzuim, computervirussen, trojan horses of andere schadelijke code of script).

8.3 Wij kunnen nimmer garanderen dat de website, inhoud of services vrij zijn van fouten, continu beschikbaar zijn of dat defecten worden hersteld. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving de website, inhoud of services (of een deel daarvan) om welke reden dan ook te verwijderen, of de werking van de website, inhoud of services (of een deel daarvan) te onderbreken, indien dit nodig is voor de uitvoering van routine- of niet-routineonderhoud, de correctie van fouten of de doorvoering van andere wijzigingen.

8.4 Wij bieden soms snelkoppelingen aan naar andere websites en advertenties van andere websites aan die niet onze eigendom zijn of waarover wij geen controle hebben. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor materialen die worden aangeboden door of die zijn gepubliceerd op een website van een derde waarnaar een koppeling staat op onze website. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor websites van derden en je bezoekt dergelijke websites geheel op eigen risico.

8.5 Krachtens onderstaande artikelen 8.7 en 8.8, ga je ermee akkoord dat wij, onze werknemers, directeuren, distributeurs, licentiehouders en agenten en die van onze gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk zijn, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid het gevolg is van een contract, onrechtmatige daad (waaronder, maar niet beperkt tot nalatigheid), of enige andere oorzaak voor (i) verlies van bedrijfsactiviteiten, kansen, gebruik, winst, voorziene winst, contracten, inkomsten, goodwill of voorziene besparingen; of (ii) verlies van gegevens of gegevensgebruik, ongeacht of dit directe of indirecte schade, gevolgschade of speciale schade is en of deze is ontstaan in verband met het gebruik of de poging tot gebruik van de website, inhoud of services, de onmogelijkheid om deze te gebruiken, onderbreking of beëindiging van het door ons beschikbaar stellen van de website, inhoud of services en zelfs als wij zijn geïnformeerd over de mogelijkheid dat dergelijke schade kan ontstaan.

8.6 Wij zullen onder geen beding, behoudens in de wet voorziene gevallen, aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of verliezen die je mogelijk lijdt als gevolg van ons eventueel verzuim om de inhoud of services te leveren, ongeacht de reden hiervoor, waaronder, maar niet beperkt tot, vertragingen of onderbrekingen in de toegang, niet-levering of foutieve levering van gegevens, verzuim om de inhoud of services te leveren wegens een serverstoring of wegens overmacht, waaronder, maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlog of terrorisme, inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van persoonlijke gegevens als gevolg van hacking en/of storing of onvoldoende ontvangst van netwerken. De uitsluiting die in dit artikel is gedefinieerd, zal ook van toepassing zijn in geval dat het verlies of de schade die je hebt geleden door ons was voorzien of voorzien had moeten worden en/of in geval dat je ons hebt ingelicht over het risico dat je liep op dergelijke schade of dergelijk verlies.

8.7 Wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit indien en voor zover er sprake is van de dood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van onze zijde, fraude of frauduleuze misleiding of voor andere typen aansprakelijkheid die onder geldende wetgeving niet kunnen worden beperkt of uitgesloten.

8.8 Deze voorwaarden mogen jouw wettelijke rechten als consument niet aantasten of beperken.

 1. Beëindiging en opschorting

9.1 Wij behouden ons het recht voor om, naar ons eigen inzicht, uw account en/of toegang tot de Website te allen tijde op te schorten, te beperken of te beëindigen, zonder kennisgeving en/of indien (wij vermoeden dat) je deze voorwaarden schendt of indien jouw gebruik van de website, inhoud of services mogelijk schade veroorzaakt aan servers of andere technische installaties. Daarnaast zullen wij in dat geval alle geleden schade (inclusief de juridische kosten) op je verhalen en indien noodzakelijk aangifte doen van het strafbare feit.

9.2 Alle disclaimers, schadeloosstellingen en uitsluitingen in deze voorwaarden zullen geldig blijven na beëindiging van deze voorwaarden.

 1. Privacy beleid

10.1 Ons Privacy beleid is van toepassing op informatie, gegevens en materialen die je aan ons verstrekt als onderdeel van het registratieproces of daarna, evenals andere informatie, gegevens en materialen die je mogelijk aan ons verstrekt. De huidige versie van ons Privacy beleid wordt beschouwd als integraal onderdeel van deze voorwaarden.

10.2 Met uitzondering van persoonsgegevens, die worden beschermd in ons Privacy beleid, worden informatie en gegevens die je overdraagt naar, post op of via de website verzend beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigen informatie en verleent je ons hierbij permanente, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde rechten voor het gebruik van dergelijke informatie, gegevens en materialen naar ons eigen goeddunken, waaronder het kopiëren, openbaar maken, distribueren, opnemen en anderszins gebruiken van dergelijke materialen en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere elementen die erin zijn opgenomen voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden. Je verklaart en garandeert dat alle informatie, gegevens en materialen die je overdraagt naar of post op de website jouw eigendom zijn en dat je over alle nodige rechten beschikt om bovengenoemde rechten te verlenen.

 1. Geldigheid

Elk artikel van deze voorwaarden wordt afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar geïnterpreteerd. Indien een artikel uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar is, blijven de overige artikelen van deze voorwaarden onverkort van kracht. In dit geval zal de werking van een dergelijk artikel worden beperkt of worden verwijderd voor zover nodig en worden vervangen door een geldig artikel die de bedoeling van het oorspronkelijke artikel zo dicht mogelijk benadert, zodat deze voorwaarden onverkort van kracht en geldig blijven.

 1. Herroepen van een bestelling

Je kunt je merchandise bestelling (hierna: “artikelen”) annuleren of retourneren tot 30 dagen na bestelling van de artikelen. Als de artikelen aan jou in rekening zijn gebracht, ontvang je het bedrag inclusief de standaard verzendkosten, mits hiervan sprake is. Mocht je bepaalde artikelen willen behouden en slechts een deel van de bestelling willen annuleren, dan worden de verzendkosten niet vergoed. Ga voor extra informatie over ons retourbeleid naar https://www.firstenergygum.com/nl/service/shipping-returns/

Retourneer de artikelen zoals hieronder vermeld in paragraaf 13 (Retourzendingen), binnen een termijn van 30 dagen zoals hierboven vermeld. We zullen proberen om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald terug te storten, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je annulering, op voorwaarde dat we de artikelen, of een bewijs dat de artikelen zijn teruggezonden hebben ontvangen.

Als een ontvangen artikel defect is, stel FIRST hiervan dan onmiddellijk op de hoogte en stuur het artikel terug zoals uiteengezet in paragraaf 13 (Retourzendingen) hieronder. Alle producten die als defect worden aangemeld, worden door FIRST volledig vergoed. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.

 1. Retourzendingen

FIRST garandeert een volledige vergoeding, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 12 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn.

Je kunt het retourpakket afgeven bij het door jou gekozen postagentschap of ophaalpunt in Nederland.

Verzendkosten worden terugbetaald wanneer je de volledige bestelling retourneert. Het kan tot 14 dagen duren voordat de terugbetaling is verwerkt. Let op: als onze winkels, om welke reden dan ook, geen toegang kunnen krijgen tot je online bestelling, kan de terugbetaling niet via dezelfde betaalwijze plaatsvinden.  In dat geval neemt FIRST contact met je op.

 1. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Nederlandse wet. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om te oordelen over alle geschillen die ontstaan uit hoofde van of in verband met deze voorwaarden, waaronder eventuele vragen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging.